ES parama miškams ir juose vykdoma veiklai

ES paramą miškuose galima gauti įvairioms veiklos vykdyti:

 • Miško įveisimas – 12 metų kasmetinės išmokos;
 • Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros sukūrimas;
 • Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos įrengimas;
 • Atkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką;
 • Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
 • Pamiškių formavimas;
 • Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • Nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas į vietinių medžių rūšių medynus;
 • Vienkartinis jaunuolynų ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimas;
 • Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

ES parama teikiama miško veisimui vienkartine išmoka bei įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui – 12 m. mokama kasmetinė išmoka.

ES parama teikiama modernizuoti miško techniką arba atlikti minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą.

ES parama teikiama bioįvairovės, medynų atkūrimui ir išsaugojimui, veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, gerinimo ir kt. 

ES parama teikiama rekreacijai miškuose įrengimui ir atnaujinimui, pamiškių formavimui, saugomų natūralių buveinių atkūrimui ir kt.